vitalehuisvesting.nl

Diensten

Diensten

Onder druk van de krapte op de woningmarkt, de vraag naar starterswoningen,  toename van arbeidsmigranten, het stagneren van de doorstroom van statushouders en toegenomen aantallen vluchtelingen is het denken over een flexibele schil in de woningmarkt op gang gekomen. De woningmarkt in Nederland is nog lang niet in staat om aan de vraag van veel van deze woningzoekenden naar structurele huisvesting tegemoet te komen. Nu leidt het vaak nog tot tijdelijke oplossingen, die ad hoc en/of onder druk bedacht worden of tot niet gewenste vormen van huisvesting. De toename van doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag, vraagt erom de noodmaatregelen om te zetten in meer langdurige kwaliteitsoplossingen. Er zal altijd een vraag naar tijdelijke woonruimte blijven. Vitale Huisvesting biedt ondersteuning in het uitwerken van beleid, het ontwikkelen van projecten en het realiseren van een projecten voor verschillende doelgroepen.

Flexibele huisvesting

Flexibele huisvesting biedt voor verschillende doelgroepen mogelijkheden voor een tijdelijke woonoplossing ter overbrugging naar een permanente woonvorm. Bijvoorbeeld voor tijdelijke doelgroepen zoals asielzoekers en oorlogsvluchtelingen. Maar ook voor blijvende doelgroepen zoals mensen die scheiden, door brand getroffen zijn, het ene huis verkocht hebben en het andere nog niet in kunnen of arbeidsmigranten. Situaties die tot een urgente woningvraag leiden. Flexibele huisvesting kan bijdragen om de urgentie in de woningnood onder deze groepen starters, statushouders of mensen die uitstromen uit een zorg- of begeleidingssituatie te verminderen. Flexwonen kan gerealiseerd worden via het type woning, het contract of een combinatie van beide.

Vitale Huisvesting denkt graag met u mee over wat er nodig is en op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Daarna kunnen we ondersteunen bij de realisatie van concrete projecten met programma- en of projectmanagement.

Lang niet iedereen is een flexwoner, maar een tijdelijke positie als flexwoner kan een overbrugging zijn naar een permanente woonoplossing. Deze spoedzoekers hebben op korte termijn woonruimte nodig.


Huisvesting arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten spelen een vitale rol in de Nederlandse economie. We kunnen inmiddels niet meer zonder de inzet van arbeidsmigranten en naar verwachting verandert dit niet. De afgelopen vier jaar is de vraag gegroeid. Zowel als het gaat om aantallen als om de branches waarin zijn werken.

Arbeidsmigranten maken korte of langere tijd deel uit van onze samenleving en zijn tijdelijke inwoners. Ook voor hen is het belangrijk dat er goede huisvesting beschikbaar is. Een manier waarop gemeenten deze werknemers kunnen ondersteunen, is door toegang te bieden tot betaalbare, flexibele huisvesting. Het huisvesten van arbeidsmigranten kan een uitdagende taak zijn, vooral in tijden van grote vraag of beperkt aanbod. Vitale Huisvesting kan gemeenten hierin ondersteunen. Onze dienstverlening kan bestaan uit het opstellen van een visie, beleid en beleidskaders en benodigde aanvullende regelingen om arbeidsmigranten een veilige en comfortabele plek te bieden. En uit het ontwikkelen en inrichten van informatie en ondersteuning aan arbeidsmigranten als het gaat om het deelnamen aan de Nederlandse samenleving.